• คู่มือประชาชน
 

  
small 01 130959.jpg
นายประภาศ  คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เดินทางมาประชุมหารือ สรุปประเด็นปัญหาและมอบนโยบายการบริหารและจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีภาค 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

small 01 130959.jpg
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 
ส่วนเทคโนโลยี ภาค 5 : ผู้บันทึกข้อมูล