• คู่มือประชาชน
 

  
โครงการตำบล 200,000.gif
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

พบนักเรียนหน้าเสาธง.gif
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วย นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ใกล้เคียงสถานศึกษา(อุโมงค์).gif
ชี้แจงและให้ความรู้แนวทางดำเนินการ และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในเขตตำบลอุโมงค์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

บันทึกลงนาม.gif
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล