• คู่มือประชาชน
 

  
พิธีลงนามในสัตยาบัน.gif
ในวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.30 - 20.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

ตรวจโรงงาน.gif
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

แฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย เทิดไท้องค์ราชินี.gif
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30-20.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำูพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันรพี.gif
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล