img9.jpg
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

14424159_1373298642697794_632446831_o.jpg
การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.jpg
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าเเละของกลาง ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตสุราและการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในการผลิตสุรา
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumpmap.jpg
map
ส่วน3 : ผู้บันทึกข้อมูล