โครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” รุ่นที่ 1

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


  • 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 05.JPG
  • 06.JPG
  • 07.JPG
  • 08.JPG
  • 09.JPG
  • 10.JPG