ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-02.jpg


 การปฏิบัติตามพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-๒๕๔๐.png

bullet_circle-arrow-blue.pngรวมคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

bullet_circle-arrow-blue.pngคู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

bullet_circle-arrow-blue.pngสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

bullet_circle-arrow-blue.pngกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 


ข้อมูลข่าวสาร ที่จัดให้ประชนตรวจดู.png

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 

   bullet_circle-arrow-blue.png โครงสร้างอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4)
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
มาตรา 7(5) ข้อมูล ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 ( ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ )    
                

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

bullet_circle-arrow-blue.png ขั้นตอนการทำสุรา

bullet_circle-arrow-blue.png รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทำสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493


มาตรา 9(2)
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามามาตรา 7 (4)
มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 

   bullet_circle-arrow-blue.pngแผนงานและโครงการ 

   bullet_circle-arrow-blue.pngงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการอยู่

มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

bullet_circle-arrow-blue.png คู่มือประชาชน

bullet_circle-arrow-blue.png คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมรพสามิต


มาตรา 9(5)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551

   bullet_circle-arrow-blue.pngประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิตข้อบังคับกรมสรรพสามิต และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการกรมสรรพสามิต
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
                  บริการสาธารณะ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
มาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   bullet_circle-arrow-blue.png
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

   bullet_circle-arrow-blue.pngข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   bullet_circle-arrow-blue.pngผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1

    

 


 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพสามิต.gif

รายงานประจำปี

สื่อประชาสัมพันธ์

  bullet_circle-arrow-blue.pngเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                    -  หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่            

                      -  ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปิดเผยแล้วได้อะไร

                      - คุณหมอคนเก่ง

                      -  ขอสำเนาแผ่น ดีวีดี  เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่่าไร

                      -  ของผมมี อย. ครับ

                      - ข้อมูลประกวดราคา

                      - ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

                      - อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ

                       - ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

                       - เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

                       - ใครกล่าวหาฉัน

                        - ขอเลข13หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

                       -  อยากรู้แบบแปลนก่อสร้าง

                       -  หนีไม่พ้น                 

                       - เขาหาว่าผมแบมือบนโต๊ะ

                       - ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

                       - สุขภาพคนในชุมชนผมจะดู

                       - ลงทะเบียนไม่ครบสอบจบได้อย่างไง

                       - ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท.ว่าอย่างหนึ่ง

                       - จะเปิดโรงงานชาวบ้านต้องได้รู้ด้วย

                        - เงินรางวัลประจำปีเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือไม่

                         - ขอเสียงหน่อย

 

           

   bullet_circle-arrow-blue.pngแผ่นพับ

   bullet_circle-arrow-blue.pngจุลสาร  (เผยแพร่ทุกเดือน)

   bullet_circle-arrow-blue.pngรายงานประจำปี (ปี 2556 อยู่หน้า 59

   bullet_circle-arrow-blue.pngรายงานประจำปี 2555 อยู่หน้า 64  

   bullet_circle-arrow-blue.pngรายงานประจำปี 2554 อยู่หน้า 77

   bullet_circle-arrow-blue.pngสปอตวิทยุ

bullet_circle-arrow-blue.pngขั้นตอนการให้บริการ

bullet_circle-arrow-blue.pngแบบฟอร์มขอรับข้อมูล

 

ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02-668-6560 ต่อ 51614 E-Mail : chadawan@excise.go.th

    

image01.jpg image02.jpg
image03 - Copy.jpg image04.jpg
image05.jpg image06.jpg
image07.jpg image09.jpg

  


bullet_circle-arrow-blue.pngศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานราชการต่างๆ