ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > รวมคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  

 รวมคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 
bullet_circle-arrow-blue.png  
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2)
      พ.ศ. 2556


bullet_circle-arrow-blue.png  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของ           ข้อมูลข่าวสารของราชการ

bullet_circle-arrow-blue.png  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการพ.ศ. 2540
   

bullet_circle-arrow-blue.png แนวทางการปฎิบัติงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร