ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

  

 ภารกิจกรมสรรพสามิต

      กรมสรรพสามิตมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฏหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่กรมมีหน้าที่บริหารการจัดเก็บภาษี ตลอดจนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตากฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบและกฎหมายว่าด้วยไพ่
      สินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ดังนี้ คือ

ประเภทสินค้า
1. สุรา
2. ยาสูบและยาเส้น
3. ไพ่
4. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
5. เครื่องดื่ม
6. เบียร์
7. เครื่องปรับอากาศ (เก็บภาษีเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ใช้เฉพาะกับรถยนต์)
8. โคมไฟฟ้าและโคมระย้า
9. แก้วและเครื่องแก้ว
10. รถยนต์
11. เรือ (ยกเว้นภาษี)
12. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
13. พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์ (อื่นๆนอกจากพหรมหรือสิ่งทอพื้นทำด้วยขนสัตว์ ยกเว้นภาษี )
14. รถจักรยานยนต์
15. หินอ่อนและแกรนิต (ยกเว้นภาษี)
16. แบตเตอรี่
17. สารทำลายชั้นบรรยากาศ


ประเภทบริการ
1. ไนท์คลับและดิสโกเธค
2. สถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตัว ( ประเภทอาบหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตราฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ได้รับการยกเว้นภาษี)
3. สนามแข่งม้า
4. สลากกินแบ่งรัฐบาล (ได้รับการยกเว้นภาษี)
5. สนามกอล์ฟ
6. กิจการโทรมนาคม (ลดอัตราภาษีเท่ากับศูนย์)


ประเภทของผู้เสียภาษี
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการและผู้อื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2527
2. ผู้มีหน้าเสียภาษีตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
3. ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่พันธกิจกรมสรรพสามิต

1. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
4. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ